การป้องกัน spam mail E-mail ขยะต่าง ๆ ด้วยระบบของ webmail horde

ให้ทำการ login เข้าไปใน account ของท่านเองจากนั้น หากท่านพบ E-mail ขยะต่าง ๆ มากมายเลือก menu ตัวเลือก (options) ที่ด้านบนของระบบ webmailจากนั้นจะพบกับเมนู 3 ส่วนดังภาพ ให้เลือกที่ ตัวกรอง (Fitler)ให้ checkbox ทุกตัวไว้ดังภาพ และกดที่ แก้ไขตัวกรอง (Edit Fitler)ถึงตรงนี้คือขั้นตอนการสร้างกฎสำหรับการกรอง E-mail ต่าง ๆ ซึ่งสามารถระบุได้จาก ชื่อผู้รับ ชื่อเรื่อง การทำสำเนาถึงใคร รวมถึงเนื้อหาภายในได้
จากตัวอย่างเราจะทำการกรองในส่วนของ ชื่อเรื่อง ก็ให้ checkbox ที่ชื่อเรื่องดังภาพแล้วกำหนดข้อความที่จะทำการกรอง จากตัวอย่าง "ลดน้ำหนัก"สามารถกำหนดให้ลบ E-mail ที่มีชื่อเรื่องดังกล่าวได้เลย หรือว่าจะให้ย้ายไปยัง folder ใดก่อนก็ได้เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว กฎ ดังกล่าวจะปรากฎด้านบนของระบบ ให้เรากดปุ่ม Apply All Rulesระบบจะทำการจัดการกับ E-mail ต่าง ๆ ตาม กฎ ที่เราตั้งไว้ หากต้องการให้ระบบดำเนินการกรอง E-mail อีกครั้งให้กดที่ปุ่ม