hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

เมื่อคุณลูกค้าอยากจะย้ายเว็บไปยังผู้ให้บริการ Hosting อื่น ต้องทำอย่างไรบ้าง

web

การย้ายเว็บไปยังผู้ให้บริการ  Hosting อื่น  ต้องพิจารณาก่อนว่าจะย้าย แค่ พื้นที่เว็บ Hosting  หรือ ต้องการย้ายทั้งชื่อโดเมน และ พื้นที่เว็บ Hosting

กรณีย้าย แค่พื้นที่เว็บ Hosting   คุณลูกค้าสามารถแจ้ง DNS ที่ต้องการเปลี่ยน มายัง naxza@naxza.com  ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยน DNS ให้กับชื่อโดเมนของคุณลูกค้า   ในการเปลี่ยน DNS นั้น  ต้องรอ Update ประมาณ 24-48 ชั่วโมง จึงจะสามารถใช้งานเว็บทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะ

กรณีย้ายทั้ง ชื่อโดเมน และ Hosting ด้วย  ขอให้แจ้ง email ไปยัง naxza@naxza.com อย่างครบถ้วน อย่าลืมระบุชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ มาด้วยค่ะ   

ทางเจ้าหน้าที่ Naxza Web Hosting  จะดำเนินการนำส่ง authorization code   และทำการปลดล็อคโดเมนเป็น Unlock ไว้ให้ เพื่อให้คุณลูกค้าสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปติดต่อกับทางผู้ให้บริการ Web Hosting รายใหม่ได้ค่ะ

สำหรับขั้นตอนการย้ายชื่อโดเมนเข้าไปยังผู้ให้บริการ Web Hosting รายใหม่นั้น คุณลูกค้าต้องสอบถามจากทางผู้ให้บริการ Web Hosting ให้ชัดเจนก่อนค่ะว่าจะมีขั้นตอนในการย้ายชื่อโดเมนเข้าอย่างไรบ้างค่ะ

สำหรับการย้ายข้อมูลเว็บออก  คุณลูกค้าสามารถเข้าไปกด backup ในระบบ control panel  หรือจะเลือกใช้วิธีการ download ข้อมูลเว็บ หรือ export  DB ออกมาก็ได้ค่ะ แล้วแต่ความถนัดของคุณลูกค้าแต่ละท่านค่ะ

หากคุณลูกค้าต้องการความสะดวกสบาย ก็สามารถร้องขอให้ทางผู้ให้บริการ Web Hosting รายใหม่   ดำเนินการย้ายข้อมูลเว็บให้ด้วยก็ได้ค่ะ  ตรงนี้ ทาง Naxza Web Hosting เคยพบว่า มีผู้ให้บริการ Web Hosting บางรายให้บริการย้ายข้อมูลเว็บไปยัง Hosting ของตนเองด้วย  

โดยสรุปก็คือ  ก่อนการย้ายเว็บไซต์ออกจากผู้ให้บริการ Hosting   ให้ทำการพิจารณาและตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ Hosting รายใหม่ให้ได้ก่อน   เมื่อติดต่อกับทางผู้ให้บริการรายใหม่  สั่งซื้อ และทางนั้นได้ทำการ set up Web Hosting ไว้เรียบร้อยแล้ว   คุณลูกค้าต้องกลับมาแจ้งกับทางผู้ให้บริการ Hosting เก่า  เพื่อให้ผู้ให้บริการ Hosting เก่าได้ทราบว่ามีลูกค้ากำลังทำการย้ายเว็บไซต์ออกจากบริการ Hosting ของตน  อีกทั้งผู้ให้บริการ Hosting จะได้เตรียมการ  หรือปรับปรุงข้อมูลฐานลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน  หรือกรณีย้ายชื่อโดเมน ออกจากทางผู้ให้บริการ Hosting ด้วย ทางผู้ให้บริการ Hosting จะได้นำส่ง authorization code  และเตรียมการอื่นๆ เพื่อให้การย้ายชื่อโดเมนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อทำการย้ายชื่อโดเมนและพื้นที่ Hosting ไปยังผู้ให้บริการ Hosting รายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   คุณลูกค้าก็จะสามารถใช้งานเว็บไซต์ของตนได้ต่อไปMoving Web Hosting to other service providers will need to consider before moving or just want to move hosting Hosting and domain name and web hosting Hosting.

If you move just hosting Hosting clients can request to change the DNS to naxza@naxza.com officials will change the DNS for your domain name to change DNS client must wait for about 24-48 hours to the Update. You can use all the web has the most complete.

If the transfer of domain names and Hosting by request email notification to identify naxza@naxza.com completely sure they come with a domain name.

The staff Naxza Web Hosting will deliver. and authorization code to unlock the domain to Unlock your customers so you can bring this information to contact the service providers have new Web Hosting.

For the process to move a domain into the new Web Hosting services, you must ask your customer service and Web Hosting to clear before whether the process to move domain name to how.

For moving the web. You press the backup client can access the system control panel or how to use the Web or download information from the export DB time. Depending on your aptitude each customer.

If your customers want convenience. Can request the service providers Web Hosting New Website for the migration of data with any here and have found that Naxza Web Hosting providers Web Hosting Services to move some data to the Web Hosting his own.

The conclusion is that prior to moving a site from the Hosting provider to consider and decide Hosting providers new to the first When contact with service providers and new orders that have been set up Web Hosting already. Inform your customers coming back with the old provider to Hosting Service Provider Hosting that old customers are to move the site from their services Hosting services Hosting also be prepared. Or update the data base current. Or if a domain transfer. Out of the way with the Hosting Service Provider Hosting providers can deliver authorization code and other preparations. Moving a domain to complete well. When a domain name and moved to the area of Hosting New Hosting provider is already Your customers can use their websites below.

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host, เว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮส, โฮสติ้ง, จดโดเมน, เวบโฮส, เวบโฮสติ้ง, เวบโฮสต์, เว็ปโฮสต์, โดเมน, โฮส, โฮสต์, domain name, domain registration, จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, จดโดเมนเนม, พื้นที่เว็บไซด์, พื้นที่เว็บไซต์, เช่า hostr

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web