hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host
ขอความร่วมมือผู้ที่คัดลอกบทความข้อมูลของทาง naxza web hosting ไปใช้ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านโฮสติ้งต่าง ๆ นั้น กรุณาทำ link กลับมายังต้นฉบับบทความด้วยครับ หากตรวจสอบพบการละเมิด ทางเราจะดำเนินคดีตามกฏหมายโดยทันที


Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

เรียนรู้ค่า Permission

webhosting

ค่า Permission ต่างๆ  ของไฟล์เว็บหรือโฟลเดอร์เว็บ  มีอะไรบ้าง

ผู้ใช้บริการ Hosting  ควรจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่า Permission ต่างๆ ของไฟล์เว็บหรือโฟลเดอร์เว็บอยู่พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสม  และเป็นการป้องกันไฟล์เว็บ หรือ โฟลเดอร์เว็บถูกไวรัส หนอน หรือ Hacker เล่นงานได้อีกด้วย  

หากคุณเป็นผู้ใช้บริการ Hosting  แล้ว คุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับค่า Permission ต่างๆ ของไฟล์เว็บ หรือโฟลเดอร์เว็บ  คุณอาจ search หาใน Google Search Engine  หรือแม้ Search Engine ยี่ห้ออื่นๆ  ก็มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษามากมาย  หรือหากคุณเอาความสะดวกสบายและเป็นกันเอง  ก็สอบถามไปยังผู้ให้บริการ Hosting ก็ได้   ซึ่งผู้ให้บริการ Hosting เขาจะสามารถให้คำตอบคุณได้อยู่แล้ว

สำหรับทาง Naxza Web Hosting  เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ค่า Permission ต่างๆ ของไฟล์เว็บ หรือ โฟลเดอร์เว็บ จึงขอสรุปคร่าวๆ  เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังนี้  เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ Hosting ได้ทราบและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ค่า Permission เราสามารถกำหนดได้ด้วยวิธีการ login เข้า FTP  เพื่อทำการเปลี่ยน โดยคำสั่งที่ใช้จะเป็น chmod  หรือเราสามารถ login เข้าที่ Control Panel ของ Host ตามที่เราได้รับรายละเอียดการใช้งาน  แล้วเข้าไปที่ file manager  เมื่อเข้ามาแล้ว ให้สำรวจว่า ปุ่มเปลี่ยน permission อยู่ตรงส่วนใด  ก็ให้ทำการติ๊ก check box ที่ช่องของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยน  จากนั้นกด set permission แล้วก็ใส่ค่า Permission ที่ต้องการลงไป

ในหลายๆ ครั้งลูกค้าจะแจ้งเข้ามาว่า เปลี่ยน permission ไม่ได้   นั่นอาจเป็นเพราะติดในส่วนของ ownership เป็น apache   ให้ลูกค้ามองหาเมนู  reset ownership  อย่าลืมว่าต้องเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ก่อน ด้วยการติ๊ก check box  จากนั้นจึงค่อยกดปุ่ม reset ownership     ข้อนี้ ลูกค้าผู้ใช้บริการ Hosting ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยทราบวิธีการกัน  

เมื่อคุณทำการ reset ownership เรียบร้อยแล้ว  คราวนี้คุณถึงจะสามารถเปลี่ยน permission ได้ต่อไป

หากคุณเป็นหนึ่งในลูกค้าผู้ใช้บริการ Hosting ของทาง Naxza Web Hosting แล้วคุณไม่สะดวกที่จะดำเนินการเปลี่ยน permission เอง  หรือติดปัญหาเปลี่ยน permission แล้ว ได้ทำตามคำแนะนำในการเข้าไปกด reset ownership แล้ว  ก็ทำไม่ได้   คุณเมล์มาหาเราซิคะ    แจ้งชื่อเว็บไซต์  แจ้งความต้องการ  อย่าลืมว่าโปรดเมล์มาจาก email สั่งซื้อที่คุณให้ไว้ในตอนแรกนะคะ  ทางเจ้าหน้าที่ Naxza Web Hosting  เมื่อเห็นเมล์จากคุณลูกค้าแล้ว จะเร่งดำเนินการให้ทันทีค่ะ

แต่ก่อนคุณจะให้เปลี่ยนค่า Permission ของไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ  คุณจำเป็นต้องมีความรู้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับค่า Permission  

ค่า permission จะมีตัวเลข 3 ชุด (บางครั้งอาจะเป็นตัวย่ออักษรภาษาอังกฤษ)  เช่น  777  

เลขตัวแรก  แสดงถึง Owner   (ตัวเจ้าของไฟล์)
เลขตัวที่สอง แสดงถึง  Group  (สมาชิกในกลุ่มเจ้าของไฟล์)
เลขตัวสุดท้าย แสดงถึง  Other  ( คนอื่นทั่วไป ไม่ใช่เจ้าของไฟล์ และไม่ใช่สมาชิกในกลุ่มเจ้าของไฟล์)

ส่วนค่าเลขจะเป็นดังนี้
0 เท่ากับ ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เลย
4 เท่ากับ กำหนดให้อ่านอย่างเดียว  (Read)
5 เท่ากับ กำหนดให้อ่านและใช้คำสั่งงานได้ (Read/Execute)
6 เท่ากับ  กำหนดให้อ่านและเขียนได้ (Read/Write)
7 เท่ากับ  กำหนดให้อ่าน เขียนและ ใช้คำสั่งงานได้  (Read, Write, and Execute)

ตัวอย่างเช่น เรา Set ค่า Permission ให้แก่ไฟล์หรือโฟลเดอร์เว็บไซต์ของเรา  บนบริการ Hosting เป็นค่า  750  มาดูสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ เป็นดังนี้ค่ะ

rwxr-x---   เท่ากับ 750  หมายถึง

เจ้าของไฟล์  สามารถมีสิทธิ์  อ่าน เขียน และใช้คำสั่งงานได้
กลุ่มสมาชิก  สามารถมีสิทธิ์  อ่าน และใช้คำสั่งงานได้
ในขณะที่บุคคลอื่นๆ  ไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาทำอะไรกับไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นได้เลย

ในการกำหนดค่า Permission ของไฟล์เว็บและโฟลเดอร์  ควรคำนึงในแง่ของการใช้งานเว็บ และความปลอดภัยของไฟล์หรือโฟลเดอร์เว็บ  ควบคู่กันไปด้วย  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดทอนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตPermission of the various Web files or folders are what Web.

Hosting service users should have basic knowledge about the Permission of various Web files or Web folder is reasonable to choose the appropriate user. And protect files and folders Web Site is Hacker virus or worm attack, too.

If you are a Hosting Service and you want advice on the Permission of the various files or folders, Web Site, you may search for the Google Search Engine Search Engine, or even other brands have many resources to education. If you take comfort and friendly. I Call to Service Provider Hosting Hosting service providers also that they can give you an answer already.

For the Naxza Web Hosting In order to provide basic information about the Permission of various Web files or Web Folders hereby outlined. About this below. For customers who are informed and Hosting services can be used most appropriately.

Permission value can be determined by how login to FTP to change. The command chmod is used or we can login into the Control Panel of Host as we receive details of use. Then go to file manager on one button and then changed the permission to explore in any match. Tik is a check box to the box of a file or folder you want to change, then press and set permission for Permission to put down.

In many, many times customers will come the change permission does not it might be because the connection of ownership is apache customers looking menu reset ownership do not forget to choose a file or folder before by Tik check box and then gradually Press the reset ownership, customers who use any Hosting mostly did not know how each other.

When you reset ownership already Now you can change the permission to continue.

If you are one of the customers who use Hosting of the Naxza Web Hosting, you is not easy to implement change permission manually or install problems changing permission and to follow the instructions to press the reset ownership and I do not have your mail. come to us available for global. Report a website Notification requirements. Please remember that mail order from the email you provided initially I The staff Naxza Web Hosting When you see the mail from customers already. Will accelerate the immediately.

But before you change the Permission of files or folders. You need to have a little knowledge about the Permission. For permission to have 3 sets of numbers (sometimes Sun will be the letter acronym in English) as 777.

The first number represents the Owner (the owner of the file). The second number represents the Group (members of the group owner of file). The last number represents the Other (other common non-native files. And non-members of the group owner of file).

The numbers are the following.
0 were not allowed to do anything with it.
4 was set to read-only (Read).
5 were assigned to read and use the command works. (Read / Execute).
Six were assigned to read and write (Read / Write).
Seven were assigned to read and write commands work (Read, Write, and Execute).

For example, we Permission to Set up a file or folder on our web site services Hosting a value 750 to view access to files or folders. The kids who are.

rwxr-x --- equal to 750 means.

File owners have the right to read and write commands work.
Group members can read and use the right command works.
While other people. Are not allowed to do with one file or folder has it.
Permission to configure your web files and folders. Should think in terms of web use. And security of files and folders online. Simultaneously with In order to optimize and reduce problems that may occur in the future.

Hosting Article : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 

hosting, webhosting, web hosting, host, webhost, web host

HOME   |   ABOUT US   |   HOSTING   |   DOWNLOAD   |   SUPPORT   |   CONTACTS
Copyright © Naxza.com,Since 2004. All Rights Reserved. Privacy policy. monitoring site uptime web